Notice: Trying to get property 'user_login' of non-object in /customers/0/e/4/carolinesverden.com/httpd.www/wp-content/plugins/wordpress-seo/frontend/schema/class-schema-utils.php on line 25

Dette er partiet som jeg skal stemme på

24. august 2017

Det er hemmelig valg, og det er bra. Å stemme er et personlig valg som ingen andre egentlig har noe med. Likevel vil jeg gjerne dele med dere hva jeg stemmer i år, og hvorfor. Fordi jeg brenner virkelig for mye av det som dette partiet står for. I år kommer jeg til å stemme på Sosialistisk Venstreparti (SV). Dette betyr ikke at jeg er enig i alt som SV sier, men dette er partiet som jeg tror er best å stemme på fordi de setter mest og best fokus på det som jeg bryr meg om. Jeg vet at mange jeg kjenner vil se på meg som naiv og kanskje til og med dum som vil stemme SV, og at SV er et alt for idealistisk parti som ikke vil fungere i realiteten. Men for meg betyr idealisme mye, og for meg er det å stemme SV et klart signal fra meg om hvilken retning jeg ønsker at Norge skal ta i årene som kommer. Og om SV kommer i regjering med Arbeiderpartiet (AP), så tror jeg de kan være med på å dra mange saker i det jeg mener er riktig retning. Se SV sine fem krav til AP, om de skal i regjeringen med dem, her. Så folk får rett og slett tenke det de ønsker om at jeg stemmer SV i år, for meg er det viktig og riktig.

Dette er noen av grunnene til at jeg stemmer på Sosialistisk Venstreparti i år:
 1. Et varig oljefritt Lofoten, Senja og Vesterålen. I norske havområder finner vi sårbare områder som skaper evigvarende verdier som vi må ta vare på.
 2. At det skal lønne seg å velge kollektivt. SV er for et rimelig kollektivtilbud.
 3. At veitransporten i Norge skal bli utslippsfri.
 4. Øke støtten til fornybar energi, som har vært kuttet i denne stortingsperioden og trappe opp støtten til bevaring av regnskogen.
 5. Det skal stilles krav om høy andel ladeplasser for elbil ved alle parkeringsanlegg.
 6. Fortsette moderniseringen av Bergensbanen, både mellom Bergen og Voss, og mellom Oslo og Ringerike, for å redusere reisetiden mellom landets to største byer.
 7. Forlenge og styrke jernbanen i Nord-Norge.
 8. Det må bli lettere å reise kollektivt også i distriktene.
 9. Utvikle ordninger for å utvikle og ta i bruk fornybar og nedbrytbar plast.
 10. Jobbe for internasjonale avtaler som sikrer opprydning og bekjemper marin forsøpling og mikroplast.
 11. Lage en nasjonal plan for opprydning av søppel på norske strender og i norske fjorder.
 12. Belønne fiskere som tar med søppel fra havet de får i redskapen når de fisker (fishing for litter).
 13. Prøve ut alternativer til bruk av mikroplast på kunstgressbaner og begrense plastforurensing fra dem ved å innføre regler som begrenser spredning av mikroplast.
 14. Vurdere forbud mot plastposer slik det blant annet er gjort i Frankrike, Italia, Kina, India og flere land i Afrika.
 15. Øke panten på flasker og bokser. Panten har ikke økt på flere tiår, og må derfor økes for å øke returen og sikre at vi i framtiden har et fortsatt godt pantesystem.
 16. Pålegge kommunene å ha gode kildesorteringsordninger og stimulere til etablering av gjenbruks- og reparasjonsverksteder.
 17. Forby pelsdyroppdrett. Når et forbud er på plass, innføre importforbud av pels fra pelsdyr.
 18. Innføre strengere krav til dyrevelferd, for eksempel for fjørfeproduksjon.
 19. Utrede eget tilskudd til bønder som driver med spesielt god dyrevelferd.
 20. Forby bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de lider overlast fysisk og mentalt.
 21. Forby import av foie gras fra tvangsfôrede dyr.
 22. Utrede hvordan et forbud mot egg fra burhøns kan gjennomføres og får på plass et kunnskapsgrunnlag for å sikre best mulig dyrevelferd i produksjon og transport av fjørfe ved innføring av et eventuelt forbud.
 23. At det, så lenge det ikke er et forbud mot egg fra burhøns, raskes mulig innføres en merkeordning der buregg og matvarer som inneholder buregg merkes tydelig med «Egg fra burhøns/inneholder egg fra burhøns».
 24. Sikre elever godt utstyr. Mange yrkesfaglige linjer har for dårlig utstyr til å kunne ha skikkelig undervisning.
 25. At det skal være gratis for elevene å gjennomføre videregående opplæring. SV vil øke utstyrsstipendet slik at det faktisk dekker elevenes utgifter.
 26. Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologer.
 27. Innføre lovfestet rett til læreplass til alle, og øke lærlingtilskuddet til kommunene.
 28. Styrke elev- og lærlingombudet, og opprette beredskapsteam mot mobbing for å bekjempe mobbing i skolen.
 29. At det bygges flere studentboliger, kommunale utleieboliger og ungdomsboliger. Studentboliger er boliger til ikke-kommersiell utleie, og bidrar til å holde prisene i det øvrige leiemarkedet nede. SV vil derfor bygge 4000 flere studentboliger i året.
 30. Innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G, og gradvis hevet stipendandel. Denne skal også omfatte elever/studenter på folkehøgskolene.
 31. Styrke og målrette tiltak for å forbedre psykisk helse blant studenter.
 32. Rusmiddelavhengige skal møtes med hjelp, ikke straff. Hvert år dør nesten 300 mennesker av overdoser fra ulovlige rusmidler og omtrent 350 mennesker dør av alkoholrelaterte skader. Rusproblemer er et samfunnsproblem, ikke et individuelt problem. Forebygging av misbruk av rusmidler dreier seg om mer enn ruspolitikk alene. Et godt og inkluderende samfunn er den viktigste forutsetningen for å forebygge misbruk.
 33. Styrke barnetrygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Særlig enslige forsørgere, de med små barn og de med mange barn har høy risiko for fattigdom. Ved å øke barnetrygden for alle, men samtidig målrette den mot utsatte grupper, vil færre barn vokse opp i fattigdom. Selv om barnetrygden ikke har blitt oppjustert på 20 år, er den fortsatt viktig for veldig mange, og særlig dem med lav inntekt. En generell økning i satsene er derfor god fordelingspolitikk.
 34. Innføre foreldrepenger for alle, ved at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på to ganger grunnbeløpet i folketrygden fordelt over 49 uker for familier uten egen opptjening.
 35. Sikre far eller medmor rett til to ukers lønnet permisjon ved fødsel utenom fedrekvote.
 36. Sikre retten til en trygg fødeplass for alle fødende kvinner og ha en god og desentralisert fødselsomsorg.
 37. Reversere kutt i foreldrepermisjonen. Mor og fars/medmors kvote skal økes med fire uker hver.
 38. Innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle i barneskolen.
 39. Innføre gratis og sunn skolemat. Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen.
 40. Redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis.
 41. Gjennomføre et nasjonalt biblioteks-løft. med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte.
 42. Reversere Høyre-Frp-regjeringens svekkelser i arbeidsmiljøloven og slik styrke retten til fast jobb.
 43. Sikre at Norge er et foregangsland for kvinners rettigheter internasjonalt. Mens regjeringen har kuttet bevilgningene til likestilling internasjonalt, ønsker SV en økt satsning på dette.
 44. Åpne for dobbelt statsborgerskap i Norge.
 45. Fjerne ordningen med midlertidig opphold. Dersom barn ikke har omsorgspersoner så har de krav på beskyttelse og skal få opphold ut fra den statusen.
 46. Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot. Situasjonen i Syria krever en drastisk økning i kvoteflyktninger derfra.
 47. Arbeide for et samfunn der alle står fritt til å utøve tro og livssyn, og der det finnes en levende dialog om religion. Samtidig står vi fast på retten til å kritisere de kreftene som i religionens navn ønsker å føre samfunnet i konservativ retning.
 48. Bekjempe rasisme og diskriminering, antisemittisme og islamofobi.
 49. Styrke innsatsen mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering
 50. Styrke seksualundervisningen i skolen. Alle elever må få tidlig og god opplæring om grensesetting.
 51. At forebyggende holdningsarbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep skal inn i seksualundervisningen i barnehage og skole.
 52. Sikre gode rammer for krise-, incest- og voldtektssentre over hele landet. Krisesentre skal ikke ut på anbud.
 53. Arbeide for økte midler til etterforskning av voldtektssaker og vold i nære relasjoner.
 54. Arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers.
 55. At tannhelse skal bli en del av folketrygden. SV vil fase inn en refusjon av alle tannlegeutgifter over 2500 kr etter statlig fastsatte takster.
 56. Utvide gratis tannhelse til fylte 20 år.
 57. Redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning.
 58. Ha mer oppsøkende og nær hjelp. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet.
 59. Gjøre det lettere å få hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig.
 60. Ha spesialisert behandling for de som trenger det. Ikke all sykdom passer dagtilbud, vi trenger fortsatt spesialiserte avdelinger der folk kan legges inn.
 61. Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger.
 62. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid.
 63. Innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskeltilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering.
 64. Ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
 65. Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge.
 66. Øke bevilgningen til Sametinget.
 67. Styrke arbeidet for språk og kultur for nasjonale minoriteter.

Foto: snl.no og SV.

Share:
Previous Post Next Post

Kanskje du også vil like...

16 Comments

 • Luisa - La Mar

  Godt valg! Hilsen en gammel SVer som selvsagt heier på SV selv om jeg ikke er medlem lenger ?

  24. august 2017 at 5:44 pm Reply
  • Caroline

   Yei! :D

   24. august 2017 at 7:03 pm Reply
 • Susanne

  Jeg har allerede forhåndsstemt, men her var det veldig mye jeg er enig i!

  24. august 2017 at 6:21 pm Reply
  • Caroline

   Så bra at du har stemt!

   24. august 2017 at 7:02 pm Reply
 • Martine

  Samme her! Bra valg ?

  24. august 2017 at 6:31 pm Reply
  • Caroline

   <3

   24. august 2017 at 7:02 pm Reply
 • Ingrid Tjosaas

  Så glad for at du har tatt ei val du er nøgd med. Det er ikkje så lett. Eg bestemte meg faktisk for nokre dagar sidan, og idag var eg plutseleg ute og leverte ut partiprogram i postkassar. Fekk til og med ei SV-tskjorte? Eg føler at dette partiet er SÅ rett for meg, og eg er så sikker på mitt val! (Det er berre flaks at Audun er så kjekk, hadde nesten ingenting med valet mitt å gjere? Gler meg til å stemme.

  24. august 2017 at 6:54 pm Reply
  • Caroline

   Haha, så gøy da! :D Godt valg!

   24. august 2017 at 7:01 pm Reply
 • Jeanette

  Jeg vurderte sterkt å stemme SV. Synes de har veldig mye bra, både på miljø og helse som er spesielt viktig for meg. Hadde egentlig bestemt meg for å stemme Ap, men ble kraftig skuffet av partiprogramet deres. Endte til slutt med å stemme mdg, men SV var definitivt et veldig godt alternativ

  24. august 2017 at 8:36 pm Reply
  • Caroline

   Stem det som føles mest rett for deg <3

   25. august 2017 at 5:56 am Reply
 • Milla

  Veldig bra innlegg og godt valg ;)

  // Tusen tusen takk <3

  26. august 2017 at 7:25 am Reply
  • Caroline

   :)

   26. august 2017 at 2:20 pm Reply
 • Mathilde Nicoline

  Så utrolig flink du er som setter deg inn i det! Jeg synes politikk er ekstremt vanskelig (tidvis også litt kjedelig), men vet er viktig. Jeg har bestemt meg for lenge siden for å stemme SV og skal nok stå ved det Jeg har stemt SV eller Rødt ved hvert valg og det viktigste nå for meg er regjeringsbytte. Jeg synes ikke det er naivti det hele tatt.

  26. august 2017 at 9:11 am Reply
  • Caroline

   Synes det er et godt valg ;)

   26. august 2017 at 2:21 pm Reply
 • Foto Fagerland

  Jeg skal også stemme SV ved dette valget og har tenkt mye på det med at det kanskje er et for idealistisk parti. Men heller dét enn en blåblå regjering som ser ut til å sette til side alt av idealer…
  Har vurdert å gå all in og stemmer Rødt, men tror ikke jeg drar den så langt denne gangen ;-)

  27. august 2017 at 2:45 pm Reply
  • Caroline

   Idealisme kan være en veldig fin ting :)

   27. august 2017 at 2:47 pm Reply

  Jeg blir superglad for en kommentar!

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.